Gå til hovedindhold

Samarbejde med forældre

I Ellevang Dagtilbud anser vi forældrene som de vigtigste personer i barnets liv og som afgørende ressourcer i samarbejdet om barnets trivsel, udvikling, dannelse og læring.

Børn samlet om oplæsning
 • Læs op

Indhold

  Vi har derfor et stort fokus på at skabe et konstruktivt samarbejde mellem jer og os. Det sker blandt andet gennem forventningsafstemning, inddragelse og samskabelse.

  Samarbejdet sker både i form af det formelle forældresamarbejde, forældrerådsarbejde/bestyrelsesarbejde og det uformelle hverdagssamarbejde om det enkelte barn og børnefællesskabet på tværs af institution og hjem.


  Det uformelle hverdagssamarbejde

  Med afsæt i jeres families behov afstemmer vi forventningerne til hinanden og samarbejdet - alle skal opleve, at de bliver set, hørt og har indflydelse.

  I vores uformelle samarbejde i hverdagen har vi fokus på at sparre med jer om, hvordan I kan understøtte jeres barns trivsel og udvikling. Det gør vi fx ved at formidle viden om pædagogiske fokusområder og konkrete tiltag i dit barns hverdag i institutionen, så I kan videreføre disse til hverdagen i hjemmet. Som forældre bidrager I til det daglige samarbejde med vigtige perspektiver og viden om jeres barn. Sådan kan vi med en fælles tilgang og samarbejde om jeres barn bedst understøtte dets trivsel og udvikling.

  I det daglige formidler vi om pædagogiske overvejelser og praktiske informationer i forbindelse med vores fysiske møde i afleverings- og afhentningsstunderne, på whiteboardtavler og på Aula.


  Det formelle samarbejde

  Formelt rammesættes forældresamarbejdet gennem rundvisninger, forældresamtaler i form af opstartssamtaler, Samspil (samtale) og overleveringssamtaler. Ved behov kan vi aftale yderligere forældresamtaler og trivselssamtaler.

  I det formelle samarbejde er det den pædagogiske leder eller det pædagogiske personale, der kontakter jer med henblik på at aftale møder. I de enkelte afdelingerne arrangeres der desuden forældrearbejdsdage, sommer- og/eller julefester, samt andre lokale arrangementer, hvor I forældre inviteres indenfor og hjælper til. Alle afdelinger har et forældreråd, og dagtilbuddet har en bestyrelse, hvori alle afdelinger er repræsenteret.

  Vores dagtilbudsbestyrelse har udarbejdet Princip for information og kommunikation mellem familie og institution. Dokumentet er udarbejdet med henblik på at skabe forventningsafklaring, og for at synliggøre for forældre i dagtilbuddet, hvordan forældresamarbejdet rammesættes formelt såvel som uformelt.


  Inddragelse og samskabelse

  Som forældre er jeres stemmer og perspektiver vigtige i vores pædagogiske arbejde. Vi er derfor i høj grad optagede af at inddrage forældreperspektiver i vores evalueringer af vores pædagogiske læreplaner og i vores læringsloops. Desuden deltager forældrerepræsentanter i vores læringssamtaler og i tilsynssamtaler.

  Vores forældreråd er optagede at være synlige i alle afdelingerne og sørger for at viderebringe forældrenes perspektiver – både i forældrerådsdrøftelse, men også i de videre drøftelser i dagtilbudsbestyrelsen. Det er en cirkulær proces, hvor drøftelser og undersøgende spørgsmål går frem og tilbage. Vi er således optagede af at sikre en rød tråd mellem afdelingernes forældreråd og dagtilbudsbestyrelsen.

  Som forældre bliver I således inddraget aktivt, og I får indflydelse på dagtilbuddets arbejde.

  Forventningsafstemning, inddragelse og samskabelse er således, i overensstemmelse med ovenstående perspektiver, et vedvarende fokus i hele Ellevang Dagtilbud.

   

  Forældreråd i afdelingerne

  Har du lyst til at blive klogere på, hvad der sker i dit barns institution? Så er forældrerådet måske noget for dig.

  I forældrerådet kommer du tæt på dagligdagen i afdelingen og de overvejelser, der ligger bag vores pædagogik og aktiviteter. Du er med til at drøfte udvikling og tiltag i afdelingen, som har betydning for børnene og fællesskabet, fordi gensidig forståelse mellem forældre og medarbejdere om værdier og retningslinjer skaber rammerne for et godt samarbejde. 

  Alle afdelinger har et forældreråd, som vælges hvert år. Som medlem af forældrerådet har du desuden mulighed for at blive afdelingens repræsentant i dagtilbuddets bestyrelse.

  Lyder det som noget for dig? Læs mere om, hvad vores forældreråd i Ellevang Dagtilbuds afdelinger laver eller om forældreråd generelt på aarhus.dk/demokrati


  Bestyrelsen i dagtilbuddet

  Har du lyst til at være med til at sætte "kursen" for dagtilbuddet og træffe beslutninger, som kommer alle børn i dagtilbuddet til gode? Så er bestyrelsen måske noget for dig.

  Som en del af vores bestyrelse, er du med til at sikre et godt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelsen på tværs af afdelingerne. I dagtilbudsbestyrelsen har man fokus på det samlede dagtilbud, og ikke den enkelte institution. Det vil sige, at du får indflydelse på hverdagen i dagtilbuddet, og du er med til at præge de beslutninger, som dagtilbudslederen træffer på dagtilbuddets vegne. I bestyrelsen har du mulighed for at bringe dine synsvinkler i spil, når I for eksempel skal udarbejde principper for dagtilbuddet.

  Ellevang Dagtilbuds bestyrelse udarbejder hvert år en række principper, herunder et princip for information og kommunikation mellem institution og hjem, princip for budget og princip for lukkedage og fællespasning.

  Vil du være med? Læs mere om, hvad vores bestyrelse i Ellevang Dagtilbud laver eller om bestyrelser i dagtilbud generelt på aarhus.dk/demokrati.

  Dagtilbudsbestyrelsen er sammensat af forældrerepræsentanter, der sidder i forældrerådet, og medarbejderrepræsentanter fra dagtilbuddets afdelinger.

  Dagtilbudslederen og dagtilbuddets souschef er tilforordnede i bestyrelsen.


  Formand

  Anne Ernst Grøndal, forælder i DII Flintebakken
  Mail: anneernstgroendal@gmail.com 


  Næstformand

  Camilla Klinge Renneberg, forælder i DII Tornebakken


  Medlemmer

  Ane Rin Kibsgaard, forælder i DII Ellevang

  Ida Toftlund Weinreich, forælder i Børnehuset Næringen

  Kristine Busk Thygesen, forælder i Børnehuset ved Skoven

  Gitte Sarvig, pædagog i Børnehuset Næringen

  Lise Mahon, pædagog i DII Tornebakken

  Betina Petersen, pædagogisk leder i DII Tornebakken

  Britta Kruse, dagtilbudsleder i Ellevang Dagtilbud

  2023/2024

  2022/2023

  2021/2022

  2020/2021

  2019/2020

  2018/2019

  2017/2018

  2016/2017

  Ifølge dagtilbudsloven skal dagtilbudsbestyrelser sætte den overordnede retning for dagtilbuddet gennem principper for dagtilbuddets virksomhed. Principper udtrykker mål og værdier for dagtilbuddet. De er hjørnestenen i dagtilbudsbestyrelsernes arbejde og er, sammen med dagtilbudsloven og kommunens styrelsesvedtægter på området, det dagtilbudslederen skal lede ud fra i dagligdagen. Principperne er dermed jeres vigtigste redskab og mulighed for indflydelse. Læs mere om arbejdet med principper i dagtilbudsbestyrelser.

  Ellevang Dagtilbuds bestyrelse har udformet og vedtaget nedenstående principper for 2024:

  Princip for budget 2024

  Princip for lukkedage og fællespasning 2024

  Princip for information og kommunikation mellem 
  familie og institution

  Sidst opdateret: 5. april 2024