Gå til hovedindhold

Vuggestuen Trekanten

Velkommen til Vuggestuen Trekanten. Vi inkluderer børn med varige og vidtgående fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser – alle børn skal føle sig som en del af et fællesskab, og alle børn skal sikres lige muligheder.

 • Læs op

Indhold

  Inklusion er en af vores stærkeste grundværdier i Vuggestuen Trekanten og står helt centralt for os. Inklusion handler for os om, at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i fællesskabet. 

  Vi betragter børns udvikling som et resultat af de relationer og sammenhænge, barnet indgår i. Vi tror på, at børn lærer på forskellig vis og med forskellige udgangspunkter. Derfor tager vi altid udgangspunkt i det enkelte barn med omsorg, tryghed og nærvær som grundlæggende værdier.

  I Vuggestuen Trekanten er vi normeret til 31 børn, heraf 5-7 børn med funktionsnedsættelser.

  Vi er opdelt i 3 grupper – to af vores grupper er basisgrupper, mens 1 af grupperne er en lille skærmet gruppe kaldet Løvestuen. Løvestuen er der, hvor de fleste af børnene med funktionsnedsættelser har deres base.

  Særligt om vores Løvestue

  På Løvestuen har vi mulighed for at tilrettelægge en god og udviklende hverdag for børn med særlige behov. Vores hverdag her er i høj grad præget af struktur og genkendelighed, og vores gode fysiske rammer giver os mulighed for at skabe ro i de perioder, der er brug for det. Vi arbejder med individuelle forløb, hvor aktiviteterne tilrettelægges efter det enkelte barns behov – træning og sociale aktiviteter indgår i børnenes dage. I det omfang børnene fra Løvestuen kan profitere af det, inkluderes de i fællesskabet med de andre børn i hele vuggestuen.

  Særligt om vores to basisgrupper

  Hverdagen på vores to basistuer er i høj grad også præget af struktur og genkendelighed, hvor alle børn tænkes ind i planlægningen og den pædagogisk organisering på stuerne og på tværs af huset.

  Vores vision er at udvikle livsduelige børn, med fokus på relationer, følelsesmæssig robusthed og inkluderende fællesskaber. Vi vil med udgangspunkt i glæde, leg, udeliv, musik og sang skabe inspirerende og udviklende miljøer for barnet.

  Det er vi særligt gode til

  Nøgleord som inklusion, omsorg, nærvær, anerkendelse, respekt, dialog, forskellighed, fællesskab og udfordringer går igen i vores hverdag og er kulturbærende for vores vuggestue. Vores pædagogiske refleksion og professionelle tilgang tager udgangspunkt i den neuroaffektive udviklingspsykologi.

  Vores medarbejdere har specialpædagogisk viden og en høj faglighed med specialisering i inklusion. Vi har særligt fokus på at udvikle det enkelte barn i fællesskabet og give børnene mulighederne for at udvikle sig i eget tempo og med de forudsætninger, de hver især har. Det gælder både børnene fra vores basisgrupper og børnene med funktionsnedsættelse fra Løvestuen.

  I forhold til børnene fra Løvestuen har vi et tæt tværprofessionelt samarbejde med Børn og Unge, PPR og terapeuter.

  Musik, sang og rytmik fylder meget i vores hverdag. Gennem musikken arbejder vi med rummelighed og inkluderende pædagogik. Musikken er til stede på stuerne i forbindelse med den daglige morgensamling og til vores fredagsmusik, hvor alle børn i vuggestuen deltager i fællesrummet. Fredagsmusik er en fantastisk måde at slutte ugen af på og fylder med dens fællesskab og glæde huset op med en varm og energisk atmosfære.

  Sådan ser her ud

  Forrige Næste

  I Vuggestuen Trekanten har vi gode faciliteter med mange kvadratmeter, da der er andre krav til kvadratmeter, når der er børn med særlige fysiske behov. Vores store, lyse rum giver os optimale muligheder for opdeling af dagen i mindre fordybelsesgrupper.

  Vi bruger vores uderum rigtig meget i vores pædagogiske hverdag. Vores dejlige legeplads har gode muligheder for motorisk udfoldelse og udvikling. Legepladsen er et sted, som skaber alsidige muligheder for leg, udforskning, kreative og eksperimenterende naturoplevelser.

  Læs mere om Vuggestuen Trekanten

  Vores hverdag tager udgangspunkt i vores vision om at udvikle livsduelige børn. Derfor er vores hverdag for børnene opbygget omkring tre gennemgående elementer: relationsdannelse, følelsesmæssig robusthed og inkluderende fællesskaber.

  Alle børn skal føle sig set og inkluderet fra de træder ind i vuggestuen til de bliver hentet igen. Vi er i vores forældresamarbejde særligt optaget af den gode aflevering og den gode afhentning set fra et barneperspektiv. Vi hilser fx go’morgen til hinanden med øjenkontakt og hjælper barnet med at tage god afsked med jer forældre i rolige og omsorgsfulde omgivelser.

  Morgensamlingen/frugtsamlingen er et fast element hver dag og har altid de samme rammer med sang, frugt og brød. Vi bruger samlingen til at skabe en god fælles og nærværende start på dagen for alle og til at styrke fællesskabsfølelsen i børnegruppen.

  I løbet af dagen opdeles børnene i mindre grupper, hvilket giver os mulighed for fordybelse og nærvær. Derved kan vi lave mere fokuserede forløb for børnene, hvor vi fokuserer på børnenes nærmeste udviklingszone og børnenes muligheder for at danne nye, tætte relationer til både børn og voksne. Aktiviteterne i de mindre grupper er planlagt ud fra det enkelte barn og fællesskabet i gruppen.

  Vi har egen køkkenassistent, som hver dag tilbereder et middagsmåltid i vuggestuen. Måltidet er økologisk, sundt og nærende og danner rammen for en nærværende stund sammen. Her øver vi fx opmærksomhed på hinanden og selvhjulpenhed, og måltidet giver børnene sansemæssige oplevelser. Efter måltidet afsætter vi altid tid til en dejlig stund til stille aktiviteter.

  Vi er hver dag ude på vores dejlige legeplads. Nogle dage tager vi på tur rundt i vores nærområde.  

  Vores dage er generelt fyldt med glæde, leg, musik og sang. Musik, sang og rytmik fylder meget i vores hverdag og er altid til stede på stuerne ved samlingen og om fredagen ved fredagsmusik.

  I Vuggestuen Trekanten har forældrene valgt frokostordning. Vi har en uddannet køkkenassistent ansat i vuggestuen til at stå for maden i vores eget køkken.

  Vores køkken er et certificeret økologisk køkken med 60–90% økologi. Vores mål er at give børnene et økologisk, sundt, næringsrigt og indbydende måltid, som giver børnene alsidige sanseoplevelser. I vores vuggestue breder der sig dagligt en skøn duft af hjemmelavet mad ud på stuerne.

  Frokostmåltidet tilberedes i vores eget køkken med brug af friske og årstidsbestemte råvarer. Der laves 14-dages madplaner, som kan ses på vores køkkendør eller på Aula, hvor planerne bliver lagt ud.

  • Børnene medringer selv morgenmad, hvis de møder tidligt ind (kl. 6.30-7.30) og ønsker det.
  • Vi serverer frugt kl. 9.00.
  • Vi serverer frokostmåltid tilberedt i vores eget køkken.
  • Børnene medbringer selv eftermiddagsmadpakke. Vi serverer mælk.
  • Børnene bliver præsenteret for en bred palet af råvarer.
  • Vi forsøger at minimerer sukkerforbruget, og i hverdagen serveres der derfor ikke sukker, saft, syltetøj, kager og lignende i vuggestuen. Sukker bruges kun enkelte gange som krydderi i madlavningen.
  • Forældre er velkomne til at kontakte vores køkkenassistent i køkkenet, som gerne vil komme med uddybende oplysninger, gode ideer osv.

  Se vores fødevaresmiley her:  Ellevang Dagtilbuds bestyrelse har udarbejdet et princip for frokostordningen, som alle afdelinger er forpligtiget til at forholde sig til. Du kan læse princippet for frokostordningen her.


  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost.

  Forældre er de vigtigste i barnets liv. Derfor har vi stor fokus på en tæt og systematisk samskabelse mellem forældre og pædagoger for at bringe alles ressourcer bedst muligt i spil. 

  Det er vigtigt for barnets trivsel, at personale og forældre har et tæt samarbejde. Respekt, åbenhed og dialog er gensidige nøgleord, vi lægger vægt på i samarbejdet.

  Vi ønsker at skabe et miljø, hvor der er plads til og mulighed for dialog om barnets hverdag i både vuggestuen og i hjemmet.

  Læs, hvilke tanker vi yderligere har gjort os om forældresamarbejdet og hvordan vi rammesætter det i praksis her:

  Samarbejde med forældre

   

  Forældrerådet i Vuggestuen Trekanten

  Forældrerådet i Vuggestuen Trekanten består i 2023/2024 af 5 medlemmer, 1 pædagog og den pædagogiske leder.

  Forældrerådet i Vuggestuen Trekanten

  Læs mere om forældrerådsarbejdet her:

  Hvad laver forældrerådet?

  For at få den bedste start for både dig og dit barn, vægter vi en tæt dialog mellem forældre og vuggestue. Herunder kan du læse, hvad vi bl.a. oplever som god viden i forbindelse med en tryg og god opstart:

  Velkomstbrev

  Når jeres barn får tildelt en plads hos os, sender vi jer et velkomstbrev. Her bliver I bedt om at kontakte os og aftale nærmere om det første besøg i vuggestuen. I brevet står der bl.a. hvilken stue, barnet skal starte på, og hvilken kontaktpædagog, barnet har fået.

  Det første møde

  På det første møde i vuggestuen har vi fokus på at byde jer velkommen og give jer et indblik i vuggestuedagen. Vi gennemgår dagsplanen, så I forældre har en fornemmelse af dagens rytme i vuggestuen.

  Vi vil i samtalen stille jer nogle spørgsmål, så vi på bedste vis får et indblik i jeres barns verden frem til vuggestueopstarten. I får også udleveret dokumenter, en introduktion til vores Intranet og praktiske oplysninger om madpakker, skiftetøj, tøj til garderoben, sovetøj mm.

  De første par dage i vuggestuen

  De første par dage er I forældre med i vuggestuen sammen med jeres barn. Herefter aftaler I sammen med kontaktpædagogen og stuen, hvordan den videre indkøring skal være.

  Tips til dig som forælder:

  • Væn jeres barn inden opstart til at kunne falde i søvn uden at skulle vugges. Det hjælper jeres barn, når det skal i gang med sin soverytme i vuggestuen.
  • Variér maden derhjemme, så jeres barn har vænnet sig til overvejende at spise fast føde inden opstart.
  • Væn barnet til at ligge på maven. I vuggestuen bruger og udforsker vi hele vores motorik – især nede på gulvet.
  • Afvæn barnet inden opstart med at være i slynge. Det forbereder jeres barn på en del af vores aktiviteter, der handler om kropslig bevægelse og fysisk udfoldelse.

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Vores pædagogiske læreplan danner rammen for udviklingen af vores pædagogiske retning og praksis. Du finder vores pædagogiske læreplan herunder.

  Vuggestuen Trekantens pædagogiske læreplan

  I foråret 2022 har vi evalueret vores arbejde med den pædagogiske læreplan. Herunder kan du læse vores skriftlige evaluering, som vi foretager hvert andet år.

  Vuggestuen Trekantens evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan