Gå til hovedindhold

Dit barns udvikling og trivsel

Det at være barn har en værdi i sig selv, og i børnelivet skal der være plads, tid og ro til at være barn.

Vuggestuebørn i motorikrum
 • Læs op

Indhold

  I Ellevang Dagtilbud er vores udgangspunkt, at alle børn trives og udvikler sig, når de har passende udfordringer, ser mening og oplever anerkendelse og social samhørighed i forpligtende, rummelige og givende fællesskaber. I det følgende kan du læse mere om, hvordan vi med afsæt i dette udgangspunkt har fokus på at øge børnenes trivsel, dannelse, udvikling og læring.

  Indholdet er taget fra vores pædagogiske læreplan, som du herunder kan finde i sin fulde længde. Vores læreplan er resultatet af en længere proces, hvor alle dagtilbuddets seks afdelinger har været repræsenteret i form af ledelse, medarbejdere, MED-udvalg (medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg), dagtilbuddets bestyrelse og ikke mindst de seks afdelingers forældreråd. Det har været en meget eksemplarisk proces, hvor læreplanen er skabt ved refleksioner og overvejelser på tværs af børnenes hverdag, hvor hjem og afdeling samarbejder hele dagen om barnets trivsel, dannelse, udvikling og læring.

  Vores pædagogiske læreplan danner rammen om udviklingen af den fælles pædagogiske retning og praksis i Ellevang Dagtilbud. Omsætningen og udfyldningen af rammen foregår i den enkelte afdeling i samarbejde med det pædagogiske personale og forældrene.

  Pædagogisk læreplan

  I Ellevang Dagtilbud arbejder vi ud fra et anerkendende og neuropsykologisk børnesyn, hvor vores udgangspunkt er, at børn gør det bedste de kan, og hvis de ikke kan, må vi hjælpe. Den tillidsfulde og trygge relation er derfor afgørende for, at vi kan arbejde anerkendende med fokus på barnets potentialer.

  Vi arbejder værdsættende og anerkendende, idet vi med udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger, tager ansvaret for barnets udvikling og dets udvikling ind i børnefællesskabet. Vores børnesyn tager derfor afsæt i en balance mellem individ og fællesskab, og dét, at vi har viden og fokus på, at de har gensidig indvirkning på hinanden. Vores børnesyn tager derfor også udgangspunkt i, at barnet øver tydelig indflydelse på vores pædagogiske praksis, og at de dermed er medskabere af egen læring.

  Den neuropsykologiske forståelse er en central kerne i vores børnesyn. Vi har som pædagogisk fagprofessionelle ansvaret for den gode relation til barnet og ansvaret for, at barnet lykkes. Vi skal sikre rammer og læringsmiljøer, hvori alle børn trives – også de børn, der ikke udvikler sig alderssvarende. Vi skal sikre børnefællesskaber, der tilgodeser barnets behov for tryghed og samtidig giver barnet tilpas udfordring, så barnet får nye samspilserfaringer. Særligt i den neuropsykologiske forståelse er opmærksomheden på barnets sociale og følelsesmæssige udviklingsproces frem mod en psykisk robusthed, hvilket vi understøtter ved at være omsorgsfulde voksne i kontakten og samspillet med barnet i et differentieret læringsmiljø, hvor vi har øje for barnets nærmeste udviklingszone.

  Medarbejdere i Ellevang Dagtilbud beskriver her, hvordan børnesynet kommer til udtryk i deres pædagogiske praksis i arbejdet med 0-6-årige:

  • Vi møder hver dag barnet med nærhed ved at have øjenkontakt, være tilgængelig i børnehøjde og være opmærksom på barnets behov. Ligeledes bruger vi vores krop til at yde både fysisk og psykisk omsorg, så barnet mærker nærhed og tryghed.

  • Vi møder barnet med passende udfordringer.

  • Vi accepterer den legitime perifere deltagelse.

  • Vi har fokus på det enkelte barns behov og forcer, og understøtter dette ind i børnefællesskabet.

  • Vi arbejder bevidst med at skabe gruppetilhørsforhold til barnets stue/gruppe/hus/afdeling.

  I Ellevang Dagtilbud understøtter vi børnenes mestring af eget liv ved aktivt at arbejde med hverdagslivets læring og udviklingen af barnets selvstændighed - se eksempelvis denne video udarbejdet af Aarhus kommune ”Så lad dog barnet…gøre det selv”.

  Vi arbejder målrettet med de pædagogiske rutiner, såsom måltidet og påklædning, da disse gentagelser og rutiner er umiddelbart meningsskabende for børnene og genkendelige fra deres andre livssammenhænge. Genkendeligheden og gentagelsen i rutinerne skaber forudsigelighed, som på sigt skaber handlingsrum, som børnene selvstændigt kan navigere i. Børnene véd, hvad der forventes af dem, og de kan derfor agere selvstændigt heri.

  Det er blandt andet gennem de pædagogiske rutiner, at vi sikrer børnenes medbestemmelse. Når børnene véd, hvad der skal ske og kan forudsige de handlinger, som rutinerne påkalder, kan de bidrage. Her anser vi, i fuld overensstemmelse med vores børnesyn, børnenes bidrag som vigtige og væsentlige elementer i vores pædagogiske arbejde og fællesskab.

  Ligeledes arbejder vi med børnenes mestring og ret til medbestemmelse ved at understøtte børnenes sproglige og følelsesmæssige udvikling, så deres evne til at handle og tænke selvstændigt erfares og udvides.

  I Ellevang Dagtilbud anser vi legen som grundlæggende for understøttelsen af børnenes sociale og personlige udvikling. Det er i legen, at børnene afprøver sig selv, skaber nære relationer til andre børn og venskaber opstår. Legen har derfor en helt særlig værdi, og det kan være svært at blive en del af børnefællesskabet, hvis man ikke kan indgå i legen.

  Vores praksis tager derfor udgangspunkt i en balance mellem den børneinitierede og den voksenorganiserede leg. Vi balancerer mellem de to gennem vores børnesyn og børneperspektiv, der tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, og dét, at vi positionerer os efter barnet eller børnegruppens behov.

  Ligeledes er vi opmærksomme på, at den fysiske indretning, både ude og inde, er en facilitator for børnenes leg, fællesskab og fordybelse. Vi arbejder derfor intenderet med det fysiske rum, så der skabes plads til både spontan og organiseret leg.

  De fleste medarbejdere i Ellevang Dagtilbud har været på kursus i neuropsykologisk udviklingsleg – en neuropsykologisk tilgang, hvor nærværende leg i samvær med en voksen bliver anvendt som redskab til at understøtte og stimulere barnets udvikling af alderssvarende lege- og samspilsfærdigheder ud fra måden, der leges på. Vi er opmærksomme på, at gode lege- og samspilsfærdigheder udvikles gennem kontakt og samspil med en voksen, og at disse færdigheder er en forudsætning for at kunne indgå i lege med andre børn. I den neuropsykologiske udviklingsleg har vi som fagprofessionelle således fokus på kontakten mellem dem, der leger, og måden, vi leger på. I Ellevang Dagtilbud ønsker vi at udvikle os mere inden for den neuropsykologiske tilgang.

  I Ellevang Dagtilbud anser vi læring som en dynamisk proces, hvor barnet lærer i samspil med den omverden og de mennesker, de er blandt. Vi er derfor særligt opmærksomme på, at vi som fagperson udgør et væsentligt læringsmiljø, og at vi skal være både fysisk og psykisk nærværende med fokus på både det enkelte barn og børnegruppen.

  Vi arbejder intenderet med dynamiske læringsmiljøer, hvorfor vi altid tilpasser hverdagen efter den aktuelle børnegruppe og deres behov.  Vores læringsmiljøer bærer derfor præg af foranderlighed og fleksibilitet i overensstemmelse med vores børnesyn og børneperspektiv.

  Ved at vægtlægge de pædagogiske rutiner, har vi fokus på læringsmiljøet hele dagen.

  I Ellevang Dagtilbud er vi opmærksomme på, at den fysiske indretning, både ude og inde, er en facilitator for børnenes leg, fællesskab og fordybelse. På dagtilbuddets første strategidag vedrørende den pædagogiske læreplan blev emnet drøftet, og medarbejdere fra dagtilbuddet udtrykte enigt, at det fysiske og det mentale læringsrum ikke kan adskilles. Denne medarbejderbetragtning er et stærk udtryk for dagtilbuddets praksis og perspektiv på de to og deres synergi.

  Vi arbejder derfor intenderet med det fysiske rum, så det motiverer og inspirerer og der skabes såvel fysisk som mental plads til både spontan og organiseret leg. Det gør vi bl.a. ved at arbejde med fleksible rum der, i overensstemmelse med vores børnesyn, kan ændres i henhold til den pågældende børnegruppe.

  Frem mod sommeren 2020 har dagtilbuddets medarbejdere deltaget i kompetenceudviklingsforløbet Børns tidlige sprog. I forløbet har der bl.a. været fokus på at optimere det fysiske, sproglige læringsmiljø i hver afdeling.

  I kraft af vores barnesyn, arbejder vi i Ellevang Dagtilbud med børn i udsatte positioner ud fra en individuel tilgang. Vi anerkender, at børn lærer på forskellig vis, og vi tager udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger og behov – dernæst tilrettelægger vi vores pædagogiske indsats. Relationen, tryghed og tillid kommer forud for og er kerneopgaven i al vores pædagogiske arbejde.

  I Ellevang Dagtilbud understøtter vi derfor det enkelte barn ved at give det redskaberne til at opnå ny læring og trivsel. Disse redskaber er forskellige fra situation til situation og fra relation til relation.

  Gennem dagtilbuddets fire faglige netværk henholdsvis; storbørnsgruppe, sprog-, inklusion- og motoriknetværk, besidder dagtilbuddet en stor viden og et stærkt engagement i udviklingen af redskaber til understøttelse af rummelige fællesskaber og opmærksomheden på at ”få alle med”. Gennem kontinuerlige vejlederbesøg og fastlagte møder ydes der i dagtilbuddet støtte og faglig sparring i arbejdet med børn i udsatte positioner.  I konkrete situationer ydes der sparring af afdelingens pædagogiske leder.

  I Ellevang Dagtilbud anser vi lokalmiljøet som en væsentlig medspiller i arbejdet med at opbygge stærke pædagogiske læringsmiljøer og gode børnefællesskaber. Som tidligere beskrevet beror dagtilbuddets barnesyn på en balance mellem individ og fællesskab og disse tos gensidige påvirkning. Det er ligeledes med dette perspektiv, lokalmiljøet inddrages. Når det enkelte barn oplever at have en positiv tilknytning til det samfund, som det vokser op i, tror vi på, at det gavner barnets oplevelse af at høre til i et fællesskab.

  Vi arbejder intenderet med inddragelsen af lokalmiljøet i alle vores afdelinger, da det skaber tryghed hos børnene, og giver dem mod til at bevæge sig ud i verden. Når vi inddrager lokalmiljøet, arbejder vi således med børnenes robusthed, idet børnenes erfaringsverden udvides, og barnet på sigt, bliver i stand til selvstændigt at tage initiativ til oplevelser i lokalmiljøet.

  Ligeledes ser vi, hvordan børnene internaliserer deres oplevelser fra lokalmiljøet ind i børnefællesskabet og deres spontane lege. Vi er derfor opmærksomme og nysgerrige på, hvordan lokalmiljøet kan udgøre en fælles referenceramme, for børnene, der kan danne vejen ind til børnefællesskabet, nye relationer eller lege.

  I dagtilbuddet inddrager vi lokalmiljøet, når vi tager på ture i områder omkring afdelingerne. Det kan være legepladser, som børnene kender til. Ligeledes gør vi brug af Mollerup skov, biblioteket og Ellevang kirke. Nogle afdelinger har også et samarbejde med det nærliggende lokalcenter og den lokale dagligvarebutik.

  Særligt har vi i Ellevang Dagtilbud fokus på byvandringer i vores lokalområde. I samarbejde med Pernille Stentoft, byvandrer og cand.mag. i æstetik og kultur, afholder vi lokale vandringer for børn i alle afdelinger og for personale og forældreråd. Byvandringerne er sanselige vandringer, hvor børnene på ture af tre timers varighed går rundt i lokalområdet, ser, hører, smager og dufter med fortællinger om lokalsamfundet undervejs. På vandringerne besøger børnene fx huse og haver, men ligeledes institutioner, såsom kirke og skole. Efterfølgende udarbejdes en film fra vandringen til understøttelse af børnenes erfaringslagring og fortælling i hjemmet. Nogle afdelinger arbejder kreativt med efterbearbejdning af turens oplevelser. Der afholdes i Ellevang Dagtilbud hvert år byvandringer i alle afdelinger i dagtilbuddet.

  I Ellevang Dagtilbud samarbejder vi med et lokalt beboerblad, hvor dagtilbuddet bidrager med indlæg ved hver udgivelse. Indlæggene kan både være artikler om dagtilbuddets pædagogiske arbejde eller fotocollager, som har til hensigt at skabe opmærksomhed på dagtilbuddets afdelinger.

  I Ellevang Dagtilbud har vi fokus på at skabe sammenhæng mellem dagtilbuddet og den lokale skole, Ellevangskolen. Sammenhængen etableres med udgangspunkt i såvel Ellevang Dagtilbud som Ellevangskolens barnesyn og børneperspektiv, hvorfor samarbejdet tager sit udgangspunkt i det, der har betydning for barnet.

  At der er overensstemmelser i barnesynet og børneperspektivet er en styrke i arbejdet med at skabe sammenhæng for barnet. Barnet vil i kraft heraf erfare, at det anerkendende børnesyn som de mødes med i Ellevang Dagtilbud, går igen som en stærk værdi på Ellevangskolen. Vi er derfor fælles om det pædagogiske standpunkt; at børnene altid gør det bedste de kan.

  Ellevang Dagtilbud og Ellevangskolen har et formelt samarbejde, der vedrører sig skoleudsættelse, besøg af skolebestyrelsesmedlem på forældremøder, intromøder for forældre samt et spirende samarbejde om sprogarbejdet. Ligeledes benytter dagtilbuddets sig af at tage på ture på Ellevangsskolen, hvor både legepladser, boldbaner, bålplads samt skolens læringscenter benyttes.

  Storbørnsgruppen

  Ellevang Dagtilbud har med henblik på at skabe de bedste vilkår og sammenhæng for overgangen fra dagtilbud til skole nedsat et netværk for storbørnsgrupper. Netværket består af mindst en medarbejder fra hver afdeling i dagtilbuddet samt en pædagogisk leder, der er ledelsesansvarlig for netværket.  

  Formålet med vores storbørnsgruppe er, at børnene lærer hinanden bedre at kende og opbygger et gruppetilhørsforhold med gode venner, som kan fortsætte efter børnehaven og understøtte opstarten i skolen og børnefællesskabet der.  

  Storbørnsgrupperne arbejder alle med aktiviteter, der er målrettet børnenes udviklingstrin og formålet med de pædagogiske læringsmiljøer og aktiviteter er, at børnene bliver mere bevidste om egne ressourcer, bliver livsduelige og vedholdende samt selvhjulpne. Storbørnsgruppernes pædagogiske læringsmiljøer etableres på baggrund af dagtilbuddet helhedsorienterede børnesyn og har fokus på barnets sproglige, relationelle, personlige og motoriske færdigheder.

  Forældre er vigtige medspillere i børnenes trivsel, dannelse, udvikling og læring. Dette gælder også, når barnet skal forberedes på skiftet fra børnehave til skole. Derfor har Ellevang Dagtilbud og Ellevangskolen i samarbejde udarbejdet en forældrepjece til forældre med børn i en af dagtilbuddets storbørnsgrupper. Pjecen har til formål at gøre opmærksom på, hvordan forældre kan støtte deres barn det sidste år i børnehaven og sammen med barnet øve udviklingen af ikke-kognitive færdigheder, så barnet får en rolig og tryg skolestart.

  I lokaldistriktet vil vi også fremadrettet have fokus på at skabe sammenhæng for barnet gennem en kontinuerlig styrkelse af sammenhængen mellem storbørnsgrupperne, børnehaveklassen og forældresamarbejdet. Et af de tiltag, vi er særligt stolte af i denne sammenhæng, er vores fælles opgavebog, kaldet Ellebogen

  Den lovgivningsmæssige ramme for udarbejdelse og evaluering af den lokale pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven med tilhørende bekendtgørelse, der er udfoldet i Børne- og Undervisningsministeriets publikation Den styrkede pædagogiske læreplan - rammer og indhold, 2018.

  Formålet med evalueringen er at sikre den lokale kvalitetsudvikling, hvor vi løbende justerer vores praksis med udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe og deres behov. Fokus i evalueringen er på sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes udbytte, dvs. hvorvidt og hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter trivsel, læring, udvikling og dannelse for alle børn.

  Hver af vores afdelinger har i foråret 2022 evalueret deres arbejde med læreplanen lokalt. I evalueringen har ledelsesgruppen desuden forfattet fælles dele gældende for det samlede dagtilbud. De skriftlige evalueringer for hver af vores afdelinger kan findes under de enkelte afdelinger her:

  Aarhus Kommune fører tilsyn med vores og de øvrige dagtilbud i kommunen.

  Her kan du læse om vores særlige opmærksomhedspunkter i tilsynet indtil videre. Du kan også læse hvordan vi arbejder med opmærksomhedspunkterne i tilsynet frem mod det nye uvildige tilsyn.

   

  Sidst opdateret: 22. november 2023