Gå til hovedindhold

Børnehuset Næringen

Velkommen til Børnehuset Næringen. Her kender alle børn og voksne hinanden, og vi dyrker og værdsætter fællesskab og mangfoldighed.

Børn spiser popcorn lavet over bål
 • Læs op

Indhold

  Personlighed og forskellighed er for os noget værdifuldt, og vi værdsætter en høj grad af mangfoldighed. Vi har alle noget vigtigt at bidrage med ind i fællesskabet. Vi vil med vores fællesskabskultur skabe trivsel, udvikling og læring for alle i Børnehuset Næringen.

  Børn og voksne kender hinanden

  I Børnehuset Næringen er der en stærk sammenhængskraft. Børn og voksne kender hinanden på tværs af vores to huse. Som noget helt unikt er vi ikke stueopdelt i hverken vuggestuen eller børnehaven. Børnene bliver i stedet opdelt i grupper efter alder og aktiviteter. Det vil sige, at børnene indgår i forskellige grupper i løbet af en uge (dette gælder naturligvis ikke nystartede børn). På den måde bliver dit barn en del af et større børnefællesskab og knytter venskaber på tværs af både alder, køn og kulturel baggrund.

  Det skaber tryghed for dit barn at kende alle voksne og styrker følelsen af sammenhold. Det hjælper også dit barn at kende begge huse, når det skal afslutte vuggestue og videre over i vores børnehave. Børnene bliver hurtigt trygge, da de kender de voksne, de andre børn og nogle af de daglige rutiner og aktiviteter.

  Alle har noget vigtigt at bidrage med

  For os er mangfoldighed vigtigt. Alle har en stemme, som skal høres, og alle kan bidrage med noget forskelligt ind i fællesskabet. Børnehuset Næringen skal være et godt sted for alle – både børn og forældre. Derfor sørger vi altid for at tilgodese børnene i deres individuelle behov. Det der er vigtigt for, at dit barn kan trives, udvikles og indgå i børnefællesskaber, er ikke nødvendigvis det samme for de andre børn. Det er vigtigt, at alle børn oplever sig respekteret og inkluderet i børnefællesskabet som dem, de er.

  Vi holder af at bruge vores lokalområde

  Vi arrangerer byvandringer rundt i lokalområdet for både vores vuggestuebørn, børnehavebørn og forældre, og på den måde er der en rød tråd mellem vores børnehus og omgivelserne.

  På vandringerne bruger børnene deres sanser og oplever deres nærmiljø på en ny måde ud fra forskellige temaer, f.eks. ”Hvad findes der bag låger og hække?” eller ”Sprog og Mad”, hvor mad fra forskellige kulturer præsenteres for børnene. Børnene arbejder med vandringens tema gennem forforståelse og på en kreativ måde på vores efterfølgende workshops. Som forælder bliver du inviteret til en forældrevandring og en efterfølgende fernisering på vores legeplads. Her viser børnene, hvad de har lavet i forbindelse med vandringerne.

  Forældrevandring
  Fra forældrevandringen i september 2021

  Fokus på sprog

  I Børnehuset Næringen arbejder vi i særlig grad med børns sproglige udvikling. Sprog er vigtigt for dit barns sociale, følelsesmæssige og intellektuelle udvikling. Et godt sprog styrker dit barn i at kunne indgå i fællesskaber. Vi øver især tre grundfærdigheder – opmærksomhed, koncentration og hukommelse – alle vigtige grundfærdigheder for et barn at udvikle, for at trives og for senere at kunne begå sig i skolelivet.

  Vi inddrager dig som forælder i vores sprogarbejde, da du er dit barns primære sproglige rollemodel. Du er med til at skabe motivation for dit barn for at udvikle sit sprog – det gælder både med dansk som modersmål og dansk som andetsprog.

  Sådan ser her ud

  Forrige Næste

  Børnehuset Næringen er fysisk opdelt i to huse med god plads. Vi har vuggestue i det ene hus og børnehave i det andet hus.

  I hvert hus har vi tre grupperum til leg og aktivitet. Her har vi en kreativ stue, dukkekrog, puderum, udklædningsrum og meget andet.

  Vuggestuen og børnehavens legepladser er nyrenoverede, og giver børnene helt unikke muligheder for at lege og udvikle motorikken. En del af børnehavens legeplads består af en lille "skov". Her elsker vuggestuens og børnehavens børn at gå på opdagelse og lege.

  Læs mere om Børnehuset Næringen

  Vi samles hver formiddag

  I vuggestuen og børnehaven holder vi samling hver formiddag. Det styrker barnets oplevelse af at være en del af en gruppe og et fællesskab.

  I vuggestuen samles vi i mindre grupper og spiser frugt. Efterfølgende synger vi fagtesange. Oftest synger vi de samme sange igen og igen, da gentagelser er vigtige for børnenes kognitive udvikling. De ældste vuggestuebørn samles desuden efter frokostmåltidet. Her læser de den samme bog over flere uger. Hver højtlæsning slutter af med stille musik, mens børnene ligger på madrassen og slapper af.

  Ved samling i børnehaven øves færdigheder som at vente på tur, modtage beskeder og være på foran andre. Vi synger, rimer og leger. Herudover kan en samling i børnehaven også være med til at skabe en forforståelse og overblik for det enkelte barn ved at vi f.eks. taler om, hvad vi skal i dag eller i løbet af ugen. 


  Hverdagsrutiner

  I løbet af dagen vil dit barn opleve, at vi veksler mellem hverdagsrutiner og pædagogiske aktiviteter.

  Vi øver f.eks. selvhjulenhed hver dag, hvor børnene hjælper med at dække bord eller får god tid til selv at tage sko og jakke på i garderoben, inden en tur på legepladsen. På andre tidspunkter af dagen har de voksne planlagt særlige pædagogiske aktiviteter, ud fra dels det enkelte barn men også hele børnegruppen.

  Vi tillægger hverdagsrutiner stor værdi, og det får lov til at fylde meget i barnets dag i både vuggestuen og børnehaven. I hverdagsrutiner samler børn læring og forståelse af sig selv, og genkendeligheden er med til at styrke børnenes opmærksomhed, hukommelse og koncentration.


  Leg og aktiviteter

  Det er væsentligt at fremhæve, at når børnene leger, leger de ikke for at lære noget bestemt. At ”leg er læring” er et voksenperspektiv, der ikke fylder i børnenes eget legeunivers. Legen forholder vi os derfor til som en umiddelbar, spontan og frivillig aktivitet. Vi søger at skabe de bedste rammer for legen.

  I legen øver barnet sig på at forstå dets omverden ved at være nysgerrig, søgende, udforskende og skabende i forhold til dets omgivelser. Det er også herigennem, at barnet lærer de normer og sociale spilleregler, der er gældendende i fællesskabet og i relation med andre mennesker.

  I løbet af dagen vil dit barn også indgå i forskellige aktiviteter, de voksne har planlagt. Det kan f.eks. være malerværksted, motorik, sprogværksted, bål eller ture ud af huset.


  Vi spiser sammen

  Måltiderne foregår i mindre grupper. Måltiderne bruger vi som en rolig og hyggelig stund, hvor der er god tid til at snakke sammen. Her øver vi også hverdagsrutiner som at vente på tur, hælde vand op i koppen, sende fadet rundt, hjælpe hinanden osv.

  Ved måltidet bliver der i særlig grad øvet sociale færdigheder, sprog og motorik.


  Vi er ude hver dag

  Både vuggestuen og børnehavens nyrenoverede legepladser indbyder til masser af motoriske udfordringer. Der er små bakker som kan bestiges, gynger, sandkasser, cykler/scootere, vandbane hvor der kan kreeres forskellige mudderkager. I børnehaven ligger vores lille skov, som bruges flittigt af både vuggestuen og børnehavens børn og voksne.

  Børnehuset ligger op ad en park med stisystemer, som leder hen til forskellige motorisk udfordrende legepladser. Børnene har deres favorit "bjerg" som går under betegnelsen "Benbrækkerbjerget".


  Båldag

  En gang om ugen er der båldag på børnehavens legeplads, hvor de ældste vuggestuebørn også deltager. Store og små profiterer af hinandens selskab, og vuggestuebørnene opnår en tryghed ved børnehaven, som hjælper dem i en kommende overgang fra vuggestue til børnehave. Samtidig knyttes der bånd på tværs af alder.


  Vi får rørt kroppen

  Det er gennem sansning og bevægelse, at barnet lærer sig selv og sin omverden at kende. Den motoriske udvikling og en sund bevægelseskultur har et særligt fokus i vores pædagogiske arbejde. I Børnehuset Næringen er hverdagen derfor fyldt med aktiviteter og gøremål, der understøtter denne udvikling.

  Hen over året har vi forskellige forløb med de forskellige børnegrupper f.eks. bevægelse i puderummet, rytmik, yoga, afslapning og massage.

   
  Ture rundt i området

  Vi tager jævnligt på ture i området rundt om vores børnehus og lærer området bedre at kende. Det er med til at give børnene en tilknytning til det område, de bor i.

  Måltiderne er en af vores faste pædagogiske aktiviteter. Vi inddrager børnene i de praktiske opgaver, der er omkring måltidet, da det er en god mulighed for at styrke børnenes sociale, sproglige og motoriske kompetencer.

  I vuggestuen er det f.eks., når barnet selv kravler op og ned ad stolen, fortæller hvad der er på tallerken og selv sætter servicen på rullebordet og putter hagesmækken i vasketøjskurven, når måltidet er færdigt. I børnehaven hjælper børnene med at dække bord. Når vi sidder ved bordet, bliver der øvet færdigheder som at hælde op i sit glas, smøre mad, vente på tur og rydde af efter maden.

  I Børnehuset Næringen har forældrene valgt frokostordning i både vuggestuen og børnehaven.

  Frokostmåltidet leveres af en lokal leverandør. Måltiderne er lavet fra bunden med brug af lokale, økologiske og årstidsbestemte råvarer og er dermed bæredygtige og co2-venlige. 

  Børnene præsenteres dagligt for varierende måltider med en bred palet af sunde og nærende råvarer, der giver dem energi til dagens leg og læring.

  Hvis dit barn møder tidligt og ikke har nået at spise morgenmad derhjemme, er der mulighed for at spise morgenmad her mellem kl. 6.30–7.30. I skal selv medbringe morgenmad.

  Alle børn medbringer selv en eftermiddagsmadpakke hver dag.

  Én dag om ugen laver vi i børnehaven mad over bål på børnehavens legeplads. Her er de ældste vuggestuebørn også med til at lave maden og alle spiser sammen.

  Ellevang Dagtilbuds bestyrelse har udarbejdet et princip for frokostordningen, som alle afdelinger er forpligtiget til at forholde sig til. Du kan læse princippet her.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Pr. 1/7-21 har forældrene i Børnehuset Næringen valgt at fortsætte med den selvbetalte frokostordning.

  Læs mere om mad og måltider på aarhus.dk/kost.

  Det, at I som forældre er engageret i jeres barns hverdag, er væsentlig for, at barnet får en tryg hverdag i Børnehuset Næringen. Derfor lægger vi stor vægt på samarbejdet med dig som forælder – både i opstarten og i dagligdagen. Et godt samarbejde mellem jer og os skaber bedre forudsætning for, at dit barn trives og udvikler sig.

  Vores forældresamarbejde er præget af respekt for forskellighed, åbenhed og en nysgerrighed overfor hinandens perspektiver. Kontakten i dagligdagen foregår ved snak i forbindelse med aflevering og afhentning, vores intranet, beskeder på opslagstavlerne og whiteboards. Vi vil altid gerne drøfte stort og småt med dig om dit barn – hvis der er behov for en længere samtale, aftaler vi et møde.

  Læs, hvilke tanker vi yderligere har gjort os om forældresamarbejdet og hvordan vi rammesætter det her:

  Samarbejde med forældre

   

  Forældrerådet i Næringen 2023/24

  Forældrerådet i Børnehuset Næringen består i 2023/2024 af 5 medlemmer og 2 suppleanter, 2 pædagoger og den pædagogiske leder.

  På opslagstavlen i vuggestuen og i børnehaven hænger der et billede, hvor du kan se forældremedlemmerne.

  Forældrerådet er med til at drøfte udvikling og tiltag i huset, som har betydning for børnene og fællesskabet. Gensidig forståelse mellem forældre og medarbejdere om værdier og retningslinjer, skaber rammerne for et godt samarbejde. 

  Er I nye og overvejer I en plads, er I også velkomne til af kontakte formanden for en snak om stedet. 

  Venlig hilsen 
  Forældrerådet i Børnehuset Næringen

  Formand
  Ida Toftlund Weinreich
  E-mail: idatoftlund@hotmail.com

  Forældrerådet i Børnehuset Næringen 2023-2024

  Vi gør meget ud af, at opstarten skal være tryg for både dit barn og dig som forælder. Vi bruger tid på at snakke med dig om, at du er rollemodel for dit barn og for, hvordan dit barns institutionsliv bliver. Når du udstråler tryghed ved os som institution og signalerer til dit barn, at det er et rart sted at være, bliver dit barn også tryg ved at være her. En god start på forældresamarbejdet er en forudsætning for en god start på institutionslivet for dit barn.

  Vi sender et elektronisk velkomstbrev til nye børn. Resten af papirerne modtager du, når dit barn starter.

  Hvis du ønsker det, kan du komme forbi og besøge os. Du er altid velkommen til at ringe og aftale et besøg inden opstart.

   

  Stuerne i Børnehuset Næringen

  Vuggestuen
  21 15 81 89
  21 15 81 90

  Børnehaven
  21 15 81 76
  21 15 81 79

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Vores pædagogiske læreplan danner rammen for udviklingen af vores pædagogiske retning og praksis. Du finder vores pædagogiske læreplan herunder.

  Børnehuset Næringens pædagogiske læreplan

  I foråret 2022 har vi evalueret vores arbejde med den pædagogiske læreplan. Herunder kan du læse vores skriftlige evaluering, som vi foretager hvert andet år.

  Børnehuset Næringens evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan

  Vi har spurgt vores forældre til, hvordan de oplever deres børns trivsel i Børnehuset Næringen. Til det har de svaret:

  Der er en god dynamik i børnegruppen. Børnene er gode til at se hinanden og de mødes hver dag med en gensynsglæde og kommer hurtigt med i legen – de favner hinanden.
  - Malene, mor til et barn i vuggestuen og et barn i børnehaven.

  Jeg afleverer en pige, der er glad for sin børnehave og alle børn og voksne. Hun leger med børn med forskellige alder og køn og synes også det er fantastisk, når vuggestuebørnene kommer over sidst på dagen.
  - Julie, mor til et barn i børnehaven.

  Mit barn trives og har gode legerelationer. Han vil gerne lege med alle børn og er glad for det store udeområde med skoven. Hvis der er svære dage for mit barn, er personalet gode til guide og støtte.
  - Signe, mor til et barn i børnehaven.

  Der er plads til forskellighed. Jeg henter en glad pige, som leger med mange forskellige - både piger og drenge. Der er god trivsel og et godt sammenhold.
  - Ida, mor til et barn i vuggestuen og et barn i børnehaven.

  Brev fra forældrene

  I oktober 2023 har vi haft uvildigt tilsyn i både vores vuggestue og børnehave. På baggrund af en uanmeldt observation i begge huse og et efterfølgende tilsynsmøde har Børn og Unge udarbejdet en tilsynsrapport, hvori du kan læse en opsamling.

  Opsamlingen indeholder en vurdering af kvaliteten af vores pædagogiske læringsmiljøer. Vurderingen er baseret på den uanmeldte observation, andre forhold med betydning for kvaliteten f.eks. vores pædagogiske læreplan og data fra sprogvurderinger samt dialogen om kvaliteten på det anmeldte tilsynsmøde.

  Uddrag fra rapporten

  Børnehuset Næringen er en afdeling med en stærk ”vi”-kultur, der er kendetegnet ved en høj faglighed, hvilket både underbygges af praksis (3 timers observation) og tilsynsmødet. Børnene bliver mødt af nærværende og omsorgsfulde voksne, som møder børnene i et positivt samspil, der er udvidende og berigende.

  Læringsmiljøet er karakteriseret ved en tydelig struktur og organisering, et rigt og udviklende sprogligt miljø og en samlet medarbejdergruppe, der er opmærksomme på børnenes initiativer, udtryk og behov.

  Tilsynsrapport for Børnehuset Næringen

  Sidst opdateret: 1. maj 2024